Blussystemen voor PGS 15 opslag gevaarlijke stoffen

Ontdek de voordelen van aerosol blussystemen

Blussystemen voor de opslag van gevaarlijke stoffen

De brandbeveiliging van de opslag voor gevaarlijke stoffen vormt een grote uitdaging voor bedrijven en brandweer. Een brand kan door de licht ontvlambare stoffen al door een enkele vonk ontstaan. En door het lage vlampunt van vele gevaarlijke stoffen is een snelle en felle brandontwikkeling een groot risico. In beginsel geldt voor de opslag van gevaarlijke stoffen een solide en goedgekeurd opslagconcept als noodzakelijk. Maar ook dan bestaat er nog een brandrisico door bijvoorbeeld brandoverslag, branddoorslag, zelfontbranding en menselijk onoplettendheid. 

Onze aerosol blussystemen zijn uitermate geschikt om het brandrisico en vooral de grote gevolgen van een brand verder te beperken. Onze systemen dragen actief bij aan het beperken van het risico voor mens, dier, milieu en uw bedrijfsvoering. Onze unieke systemen zijn uiterst effectief en hebben geen leidingen of externe opslag nodig. Door de chemische reactie van onze aerosol met de componenten van de brand worden zowel vrije radicalen als warmte onttrokken zonder dat hierbij giftig bluswater overblijft. Dus een bluswateropvang is niet noodzakelijk. Onze blusmiddelen zijn 100% milieuvriendelijk en niet gevaarlijk voor mensen.

De voordelen van Aerosol voor PGS 15 ruimtes

Blussystemen voor PGS 15 en gevaarlijke stoffen

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen is de keuze van blustechniek cruciaal. In Europees verband worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld waterverontreinigende stoffen en zullen strengere regels gaan gelden voor de dimensionering van de bluswateropvang bij gevaarlijke stoffen. Voorlopig wordt aangehouden dat 6 m³ bluswateropvang voor een brandoppervlakte tot 25 m² nodig is. Dit zorgt voor hoge bijkomende kosten. Het gebruik van aerosol blussystemen is hier daarentegen een optimaal alternatief aangezien de bluswateropvang compleet vervalt.

Blussysteem voor PGS-15 ruimtes met gevaarlijke stoffen
Blussysteem voor gevaarlijke stoffen PGS-15
Automatisch blussysteem voor opslag van gevaarlijke stoffen

Brandbeveiliging PGS 15

PGS 15 is de richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS 15 geeft richtlijnen over de manier van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en over alle relevante voorwaarden voor brandbeveiliging, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. 

Wat betreft brandbeveiliging stelt de PGS 15 richtlijn dat ruimtes waar gevaarlijke stoffen opgeslagen worden minimaal aan een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 60 minuten moeten voldoen. Dat geldt ook voor componenten als deuren, leidingen en ventilatieopeningen. 

De PGS 15 bepaald dat voor bepaalde volumes aan gevaarlijke stoffen een blussysteem noodzakelijk is. Maar ook bij kleine volumes is het plaatsen van een aerosol blussysteem aan te raden: 

  • Beperkt brandschade
  • Beschermt voorraad gevaarlijke stoffen
  • Voorkomt renovatie kosten
  • Voorkomt milieuschade

Eigenlijk is er geen reden om uw opslag van gevaarlijke stoffen niet te beschermen. Of het nu gaat om het beschermen van een enkele kast voor gevaarlijke stoffen of een complete ruimte. Neem voor meer informatie contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Belangrijk voor correct en goedgekeurd gebruik van onze blussystemen voor PGS 15 ruimtes is opname in het uitgangspuntendocument zoals in de PGS 15 richtlijn vastgelegd. Het uitgangspuntendocument (UPD) is een document, dat:

  • De grondslag vormt voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem). Daartoe bevat het UPD alle informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of een VBB-systeem doeltreffend is.
  • Transparantie biedt over de argumentatie voor de keuze van het VBB-systeem.
  • De normen op basis waarvan het VBB-systeem wordt ontworpen, aangelegd en beheerd, vastlegd.
  • Afwijkingen ten opzichte van de toegepaste normen, al dan niet genoemd in de PGS-richtlijnen in het ontwerp en de uitvoering van het VBB-systeem, vastlegd.

Bij het tot stand komen van het UPD zijn minimaal het bedrijf voor de opslag van gevaarlijke stoffen, de inspectie A-instelling, de veiligheidsregio als adviseur van het bevoegd gezag en het bevoegd gezag betrokken.

Er zijn verschillende processen die een rol spelen bij het UPD. Ten eerste is er het proces van het tot stand komen van het UPD. Daarnaast is er het jaarlijks terugkerende proces van het beoordelen van het VBB-systeem volgens het goedgekeurde UPD. Tot slot wordt het UPD om de vijf jaar beoordeeld op actualiteit en getoetst aan de stand der techniek.

Dankzij de relatieve eenvoud en betrouwbaarheid van onze systemen in combinatie met een lange levensduur en lage onderhoudsinspanningen, zijn er minder beperkingen om aan de eisen uit het UPD te voldoen als met andere blussystemen. 

VDS Logo

Onze aerosol blussystemen zijn erkend door Europa’s nummer één voor brandbeveiliging: VdS

Voordelen van onze Aerosol blussystemen

Hoe werkt Aerosol als blusmiddel?

De brand wordt herkend door middel van een brandmelder, elektrische ontsteking of volledig autonome analoge ontsteking. Onze Aerosol generator genereert de aerosol en een endothermische reactie zorgt voor de omzetting van kaliumwaterstofcarbonaat in kaliumcarbonaat waarbij chemisch oxiderende stoffen uit het verbrandingsproces worden verwijdert en de brand dooft. Tevens wordt er tegelijkertijd extra warmte onttrokken aan het verbrandingsproces. Zo wordt de brand op twee manieren geblust en wordt de kans op herontsteking aanzienlijk verkleind. Tijdens het blusproces wordt er geen zuurstof onttrokken en het restproduct kaliumcarbonaat is milieuvriendelijk en eenvoudig op te ruimen. Meer informatie over onze blussystemen en blustechnolgie.

Offerte aanvragen

Contact

Bent u geïnteresseerd in onze aerosol blussystemen en brandblussers? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

RSL Fire

RSL Fire Benelux

Walborg 3, 1082AM Amsterdam

Tel: + 31 20 369 8600
Email: [email protected]